fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.


„Publikacje, przedsięwzięcia edukacyjne i imprezy upowszechniające i promujące lokalną kulturę, tradycję i obyczaje”


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operacje z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego.

Termin trwania naboru: Od 10 listopada 2017 r. do 24 listopada 2017 r.

Miejsce składania wniosku: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A (I piętro, pok. nr 3)

Sposób składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze Stowarzyszenia LGD EUROGALICJA od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Wniosek wraz z załącznikami należy składać w 2 egzemplarzach (oryginały).
Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
Do wniosku należy dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD).
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia LGD EUROGALICJA. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 150 000,00 zł

 
Forma wsparcia: Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych.

Wartość przyznanej pomocy (dofinansowania) do 300 000,00 zł.

Intensywność wsparcia:

  1. 1. Jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63%
  2. 2. Podmioty wykonujące działalność gospodarczą – do 70,00%
  3. 3. Pozostałe podmioty – do 100%

Zakres tematyczny naboru: Zachowanie dziedzictwa lokalnego – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).
Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA przez:
Cel ogólny nr 3 Budowa tożsamości lokalnej i trwałych więzi społecznych bazujących na zasobach dziedzictwa lokalnego do 2023 r.
Cel szczegółowy nr 3.2 Zachowanie i ochrona niematerialnych zasobów dziedzictwa lokalnego (kultura, historia, obrzędy, wyobrażenia itp.) do 2023 r.
Przedsięwzięcie nr 3.2.1 Upowszechnianie oraz promocja kultury, tradycji i obyczajów poprzez organizację imprez i przedsięwzięć edukacyjnych oraz wydawnictw.
 

Warunki udzielenia wsparcia:1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr VI/2017.
3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).
4. Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów – załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr VI/2017.
Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.)
 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi:
1. Przejść pozytywnie weryfikację wstępną (w zakresie zgodności z ogłoszeniem, zgodności z LSR LGD EUROGALICJA, w tym z Programem PROW 2014-2020),
2. Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.
3. Mieścić się w limicie środków przeznaczonych na nabór.
Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji wraz z kryteriami wyboru operacji jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org w zakładce „Leader 2014-2020” oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Dodatkowo kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr VI/2017.
Minimalna liczba punktów w ramach kryteriów wyboru operacji konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 16 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 41 punktów (48 w przypadku projektu infrastrukturalnego).
Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji, do wyczerpania limitu środków podanego w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decydujące znaczenie ma w kolejności:
1. wyższa wartość punktowa uzyskana z oceny kryterium „wsparcie grup defaworyzowanych”
2. kolejność wpływu wniosków do Biura LGD (data i godzina).
 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z pozostałymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
 

Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: Dokumenty:
• formularz wniosków o przyznanie pomocy z instrukcją wypełnienia,
• formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem,
• formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.eurogalicja.org oraz http://www.arimr.gov.pl
oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”.
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 jest dostępna w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org w zakładce „Leader 2014-2020” oraz w biurze LGD „EUROGALICJA”.
 

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA:
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Małopolski
I piętro, pokój nr 3
tel.: (17) 771 00 05,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze wniosków nr VI/2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
 

Formularze wniosków i umów:
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z – otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – otwórz
 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz
 

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz
 

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)
Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – otwórz
 

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – otwórz
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) – otwórz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz
 

Dokumenty do wglądu:
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia LGD EUROGALICJA
Regulamin Rady

Pobierz pliki

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami