fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Edit: 15.01.2017 r.

UWAGA! Nabór wniosków nr I/2018/G zostaje unieważniowny.

W najbliższym czasie zostaną ponownie ogłoszone konkursy na granty. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej www.eurogalicja.org.

 


Utworzono: 12.12.2017 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operacje z zakresu

„Organizacji wydarzeń edukacyjnych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa”

 

Termin trwania naboru: Od 27 grudnia 2017 r. – do 25 stycznia 2018 r.

 

Miejsce składania wniosku: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A (I piętro, pok. nr 3)

 

Sposób składania wniosków: Wniosek o powierzenie grantu należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA” w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w 1 egzemplarzu (oryginał).

Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

Do wniosku należy dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD).

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 95 000,00 zł

w tym limit przypadający na wszystkie projekty złożone przez Grantobiorców będących jednostkami sektora finansów publicznych wynosi łącznie maksymalnie 20% wartości projektu grantowego.

 

Wysokość kwoty grantu i intensywność wsparcia: Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych.*
Wartość przyznanej pomocy (dofinansowania) od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia:

1. Jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63%

2. Pozostałe podmioty – do 100%

* Grantobiorcy z poza sektora finansów publicznych mogą ubiegać się o zaliczkę w maksymalnej wysokości do 80% wysokości grantu.

 

Zakres tematyczny projektu grantowego: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772, z późn. zm.).

Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” przez:

Cel ogólny nr 1 Poprawa komfortu życia mieszkańców obszaru LGD „EUROGALICJA” i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 r.

Cel szczegółowy nr 1.1 Rozwijanie postawy dbałości o zdrowie i zdrowy styl życia oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo do 2023 r.

Przedsięwzięcie nr 1.1.1 Edukacja na rzecz zdrowia (w aspekcie psychicznym, fizycznym i społecznym) i bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Wskaźniki, jakie muszą być osiągnięte w ramach realizacji grantu:

Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba uczestników, których wiedza nt. profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeństwa wzrosła – 500;
 2. Liczba odbiorców działań z zakresu bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia – 1425

Wskaźniki produktu:

Liczba zorganizowanych wydarzeń edukacyjnych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa - 9

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania dotyczyć maja warsztatów, szkoleń, wydawnictw i innych wydarzeń edukacyjnych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w kontekście problematyki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu na obszarze objętym Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników - załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr I/2018/G.
 3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 12 kwietnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 772, z późn. zm.).
 4. Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr I/2018/G.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772, z późn. zm.)

 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi:

 1. Przejść pozytywnie weryfikację wstępną (w zakresie zgodności z ogłoszeniem, zgodności z LSR LGD EUROGALICJA, w tym z Programem PROW 2014-2020),
 2. Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 3. Mieścić się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji wraz z kryteriami wyboru operacji jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org w zakładce „PROW 2014-2020” oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Dodatkowo kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr I/2018/G.

Minimalna liczba punktów w ramach kryteriów wyboru operacji konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 14 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 33 punktów (35 w przypadku projektu infrastrukturalnego).

Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji, do wyczerpania limitu środków podanego w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decydujące znaczenie ma w kolejności:

1. wyższa wartość punktowa uzyskana z oceny kryterium „wsparcie grup defaworyzowanych”

2. kolejność wpływu wniosków do Biura LGD (data i godzina).

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: Wniosek o powierzenie grantu wraz z pozostałymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.

 

Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o powierzenie grantu:

Dokumenty:

 • formularz wniosków o powierzenie grantu,
 • formularz umowy o powierzenie grantu,
 • formularz wniosku o płatność z załącznikiem,

są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.eurogalicja.org oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 jest dostępna w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org oraz w biurze LGD „EUROGALICJA”.

 

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA:
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Małopolski
I piętro, pokój nr 3
tel.: (17) 771 00 05,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/2018/G

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Wniosek o powierzenie grantu

Umowa o powierzenie grantu

Wniosek o płatność

 

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.