fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

I. CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA

Nazwa stanowiska

 Księgowy

Cel stanowiska

prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej

Podległość służbowa

Dyrektor Biura

Kontakty

Władze statutowe Stowarzyszenia, Dyrektor Biura, instytucje udzielające dotacji i nadzorujące, organy kontrolne, kontrahenci i zleceniodawcy.

Odpowiedzialność, najważniejsze zadania

1)         prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

2)         akceptowanie dokumentów o charakterze finansowo – rozliczeniowym pod względem formalnym

3)         wykonywanie    obowiązków    sprawozdawczych    ustalonych  przez  Główny  Urząd Statystyczny,

4)         tworzenie  warunków  dla  przestrzegania  ścisłej  dyscypliny  finansowej  i  budżetowej Stowarzyszenia,

5)         należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,

6)         bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,

7)         rejestracja operacji gospodarczych - finansowych,

8)         analiza dokumentów finansowych,

9)         sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych,

10)     dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS,

11)     sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS,

12)     udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne,

13)     prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

14)     prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

15)     sporządzanie list płac,

16)     regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,

17)     prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,

18)     wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie,

19)     regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,

20)     odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych,

21)     wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac,

22)     wystawianie rachunków,

23)     prowadzenie dokumentacji składek członków zwyczajnych i wspierających,

24)     prowadzenie spraw kadrowych,

25)     opracowywanie projektu preliminarza budżetowego,

26)     czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia,

27)     wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym,

28)     realizowanie wydatków w zakresie kosztów podróży,

29)     prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

30)     prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

31)     prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych,

32)     sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia.

II. WYMAGANE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

wykształcenie

wyższe ekonomiczne

ELEMENTY NIEZBĘDNE

ELEMENTY POŻĄDANE

wiedza

Ustawa o rachunkowości, Kodeks pracy;

Ustawa o podatku dochodowym

od osób fizycznych;

Ustawa o systemie ubezpieczeń

społecznych i wydanych na jej

podstawie przepisów

wykonawczych;

Ustawa o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego,

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach; Ustawa o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie

doświadczenie

staż pracy minimum 5 lat na tym samym stanowisku, doświadczenie w zakresie spraw księgowo płacowych i księgowości projektowej

motywacja

wewnętrzna gotowość do ponoszenia odpowiedzialności - nastawienie prospołeczne

osobowość

sumienność i terminowość, komunikatywność, elokwencja, dyskrecja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres, wytrwałość, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,

otwartość na zmiany

umiejętności

umiejętność logicznego myślenia, techniczna obsługa komputera, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji, umiejętność pracy w zespole, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Obsługa programów: Comarch Optima,  Płatnik, Microsoft Office

zdolność analizowania sytuacji, dostrzegania relacji, porównywania danych i wyciągania wniosków, współpracy w zespole, negocjacyjne, wpływania na innych, efektywnego organizowania pracy własnej

 

Wymagane dokumenty:

·         CV,

·         list motywacyjny,

·         dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

·         oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

 

Sposób składania ofert: 

·         oferty w wersji papierowej proszę przesyłać na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”, ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp. (liczy się termin wpłynięcia oferty do biura EUROGALICJI)

·         oferty w wersji elektronicznej proszę przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin składania ofert: 21.07.2020 r.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Miejsce pracy: biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "EUROGALICJA" w Sokołowie Małopolskim
Wymiar czasu pracy: 6/8 etatu

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na okres próbny od 1 sierpnia 2020 roku do 30 września 2020 (z możliwością przedłużenia)


 

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.