fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Informujemy, że z dniem 9 września 2020 roku weszła zmiana Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Tekst jednolity z 12 marca 2019 r. (Dz.U.2019 poz. 664)

Link do zmian (Dz.U.2019 poz. 2023)

Link do zmiany (Dz. U. 2020 poz. 1555)

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące naboru na operacje z zakresu „Tworzenia nowych mikroprzedsiębiorstw na obszarze LSR do 2023 r.”:

1) w § 5 w ust. 1 pkt 1 lit. b:

"Wnioskodawca w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców"

Wyjaśnienie: Wprowadzono zmianę polegającą na skróceniu okresu dotyczącego warunku niewykonywania działalności gospodarczej z 2 lat na 3 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz usunięto fragment odnoszący się do weryfikacji wpisu wnioskodawcy do CEIDG

2) w § 5 w ust. 1 pkt 2:

"operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności, lub

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę"

Wyjaśnienie: Wprowadzono zmianę polegającą na tym, że beneficjent zobowiązany będzie m.in. do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej, zgłoszenia i podlegania ubezpieczeniom społecznym na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub utworzenia i utrzymania miejsca pracy przez łącznie co najmniej 2 lata, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. (do wprowadzonej zmiany odnosi się również §27 ust. 1aa)

3) wykreślenie w § 19 w ust. 1 pkt 1 lit a:

"Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:

1) numer identyfikacyjny nadany podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy albo numer identyfikacyjny:

  1. a) jego współmałżonka, jeżeli wyraził zgodę na nadanie mu tego numeru – w przypadku osoby fizycznej, Powyższe zmiany będą uwzględnione przy ocenie złożonych wniosków w ramach danego naboru."

Wyjaśnienie: Usunięty zapis wynika ze zmiany w ustawie o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, umożliwiającej uzyskanie odrębnych numerów identyfikacyjnych przez osoby, które zamierzają ubiegać sie o wsparcie inwestycji współfinansowanych ze środków UE, administrowanych przez ARiMR. Na podstawie poprzednich przepisów osoby nieposiadające takiego numeru mogły posługiwać się numerem nadanym małżonkowi lub współposiadaczowi gospodarstwa rolnego. Obecnie wnioskodawca musi posiadać swój indywidualny numer identyfikacyjny.

4) dodano w § 20 w ust. 2a:

"Biznesplan, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, jest składany na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD), jeżeli wniosek o przyznanie pomocy oraz dokumenty dołączane do tego wniosku nie są składane w formie przewidzianej w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020."

 

5) w § 27:

"a) w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie.”,

  1. b) w ust. 1a:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywania, oraz:

  1. a) zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia

wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania

tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom lub

  1. b) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest

to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to

miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania tego miejsca pracy w przeliczeniu

na pełne etaty średnioroczne;”,

– uchyla się pkt 2 "osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej."

  1. c) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa–1ac w brzmieniu:

„1aa. Beneficjent realizuje zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, w zakresie:

1) wykonywania działalności gospodarczej,

2) podlegania ubezpieczeniom,

3) utrzymania miejsca pracy

– przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

1ab. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 lit. a, w zakresie podlegania ubezpieczeniom uznaje się również za realizowane, jeżeli – w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – beneficjent podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

1ac. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 lit. b, w zakresie utrzymania miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, uznaje się również za realizowane, jeżeli beneficjent zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.”,

  1. d) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c umowa zawiera ponadto zobowiązania beneficjenta do utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej."

 

Wyjaśnienie: Z wprowadzonych zmian m.in. wynika, że w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych, beneficjent nie będzie zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej na zasadzie dobrowolności przez okres podlegania obowiązkowym składkom z tytułu zasiłku macierzyńskiego, jak to miało miejsce dotychczas. Będzie jedynie zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. W momencie zakończenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego, kończy się prawo do podlegania z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i beneficjent będzie zobowiązany do podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej.

Ponadto zlikwidowano zapis w umowie zobowiązujący beneficjentów do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.