fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

operacje z zakresu

„Zabytkowe obiekty małej architektury poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim”

 

Termin trwania naboru: Od 01 grudnia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r.

 

Miejsce składania wniosku: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A (I piętro, pok. nr 3)

 

Sposób składania wniosków: Wniosek o powierzenie grantu należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA” w godzinach od 8.00 do 15.30 (w dniu 18 grudnia 2020 r. do godziny 14:00).

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w 1 egzemplarzu (oryginał).

Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

Do wniosku należy dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD).

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru: Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 114 000,00 zł, w tym limit przypadający na wszystkie projekty złożone przez Grantobiorców będących jednostkami sektora finansów publicznych wynosi łącznie maksymalnie 20% wartości projektu grantowego.

 

Wysokość kwoty grantu i intensywność wsparcia: Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych. ¹
Wartość przyznanej pomocy (dofinansowania) od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia:

 1. Jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63%
 2. Pozostałe podmioty – do 100%

 

Zakres tematyczny projektu grantowego: Zachowanie dziedzictwa lokalnego – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.).

Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” przez:

Cel ogólny nr 3 Budowanie tożsamości lokalnej i trwałych więzi społecznych bazujących na zasobach dziedzictwa lokalnego do 2023 r.

Cel szczegółowy nr 3.1 Zachowanie i ochrona materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego do 2023r.

Przedsięwzięcie nr 3.1.1 Odbudowa i renowacja zabytków świeckich i sakralnych.

Wskaźniki, planowane do osiągnięcia w ramach realizacji projektu grantowego:

Wskaźniki rezultatu:

 1. Wzrost liczby osób odwiedzających odnowione i zrewitalizowane zabytki świeckie i sakralne – 2000

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim - 6

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania dotyczyć mają rewitalizacji i renowacji zabytkowych obiektów małej architektury (rzeźb, nagrobków, kapliczek, lokalnych pomników historycznych itp.)

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników - załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr IV/2020/G.
 3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 12 kwietnia 2017 r. (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.).
 4. Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr IV/2020/G.
 5. Operacja będzie realizowana w jednym etapie a wykonanie zakresu rzeczowego, w tym poniesienie przez Grantobiorcę kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi do końca grudnia 2021 roku.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.)

 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi:

 1. Przejść pozytywnie weryfikację wstępną (w zakresie zgodności z ogłoszeniem, zgodności z LSR LGD EUROGALICJA, w tym z Programem PROW 2014-2020),
 2. Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 3. Mieścić się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji wraz z kryteriami wyboru operacji jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org w zakładce „PROW 2014-2020” oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Dodatkowo kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr IV/2020/G.

Minimalna liczba punktów w ramach kryteriów wyboru operacji konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 14 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 33 punktów (35 w przypadku projektu infrastrukturalnego).

Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji, do wyczerpania limitu środków podanego w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decydujące znaczenie ma w kolejności:

 1. wyższa wartość punktowa uzyskana z oceny kryterium „wsparcie grup defaworyzowanych”
 2. kolejność wpływu wniosków do Biura LGD (data i godzina).

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: Wniosek o powierzenie grantu wraz z pozostałymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.

 

Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o powierzenie grantu:

Dokumenty:

 • formularz wniosków o powierzenie grantu,
 • formularz umowy o powierzenie grantu,
 • formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,

są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.eurogalicja.org oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 jest dostępna w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org oraz w biurze LGD „EUROGALICJA”.

 

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA:

ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Małopolski

I piętro, pokój nr 3

tel.: (17) 771 00 05,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

¹ Grantobiorcy spoza sektora finansów publicznych mogą ubiegać się o zaliczkę w maksymalnej wysokości do 80% wysokości grantu

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr IV/2020/G

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki

Załącznik nr 2 Kryteria wyboru operacji

 

Wniosek o powierzenie grantu

Umowa o powierzenie grantu

Wniosek o płatność

 

Procedura wyboru i oceny operacji (projekty grantowe)

Karta oceny wstępnej

Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji

Sprawozdanie z realziacji grantu

Oświadczenie o bezstronności

Klauzule informacyjne

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.