fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian  do zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w terminie od 07.04.2021 r. do 20.04.2021 r.. Składanie uwag i propozycji zmian w LSR odbywać się może za pośrednictwem załączonej ankiety.

Wszystkie zmiany w LSR zaznaczono w dokumencie kolorem czerwonym i zielonym.

Zmiany w LSR wynikają z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dzięki zmianie możliwa jest zwiększenie budżetu na realizację projektów współpracy do 10% środków przewidzianych w umowie ramowej na realizację LSR (do tej pory w strategii wysokość środków na projekty współpracy wynosiła 3,7% środków na realizacje LSR).

Zmiany polegają na aktualizacji budżetu, zmianie wartości wskaźników i przedsięwzięć związanych z realizacją nowego projektu.

W wyniku realizacji planowanego projektu współpracy powstanie nowa trasa rekreacyjno - turystyczna z infrastrukturą towarzyszącą pozwalająca społeczności lokalnej na zdrowe i aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Wyznaczenie i oznakowanie trasy rowerowej pozwoli mieszkańcom na realizację swoich pasji oraz przyczyni się do poprawy jakości życia oraz wzmocnienia więzi społecznych. Elementy wyposażenia trasy (pasieki pokazowe) oraz działania (lekcje pokazowe, warsztaty) przeprowadzone w ramach realizacji projektu przyczynią się do zwiększenia świadomości mieszkańców na temat konieczności ochrony środowiska, ekologicznej uprawy roślin i roli naturalnych zapylaczy w rolnictwie i życiu człowieka z uwzględnieniem zagrożeń jakie niesie nadmierne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin. Celem projektu jest też umożliwienie lokalnym twórcom promowania wytwarzanych przez nich produktów lokalnych w metropolii Rzeszowa.

 

Propozycja zmiany LSR

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.