fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapytanie ofertowe
na świadczenie usługi archiwizacji dokumentacji 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA"
 
I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”
ul. Rzeszowska 29A
36-050 Sokołów Młp.
NIP: 517-02-43-721
tel.: (017) 771-00-05
tel. kom. 535 579 744
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
II. RODZAJ ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa archiwizacji dokumentów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA".
 
III. OPIS ZAMÓWIENIA
Szacunkowa ilość materiałów do archiwizacji: 
a) 1 mb dokumentacji - kat. B-50 i B-20
b) 7 mb dokumentacji - kat. B-10, B-5, B-2
 
Faktyczna ilość materiałów do archiwizacji może być inna. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie naliczane od faktycznej ilości zarchiwizowanej dokumentacji (wyliczone jako iloczyn wskazanej w ofercie ceny jednostkowej za mb danej kategorii archiwalnej i faktycznej liczby mb zarchiwizowanej dokumentacji danej kategorii). Liczba ta będzie określona poprzez liczbę mb zarchiwizowanej dokumentacji (nie będą do niej wliczane dokumenty niepodlegające archiwizowaniu, przeznaczone do brakowania). 
Dokumentacja do archiwizacji zawierać będzie wydruki w różnych formatach na papierze biurowym, kartki połączone zszywkami, spinaczami, klipsami oraz bindowane, w koszulkach umieszczone w segregatorach lub w kartonach. 
Usługa polegać będzie na kompleksowym przygotowaniu, uporządkowaniu i zewidencjonowaniu wytworzonej dokumentacji oraz złożenia w archiwum w biurze Stowarzyszenia LGD "EUROGALICJA".
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie przez Wykonawców następujących kryteriów:
1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu:
a) otwarcia w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości;
b) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
2. Między Zamawiającym a Wykonawcą nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe Wykonawcy z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Posiadanie uprawnień, wiedzy, doświadczenia i potencjału niezbędnego do należytego świadczenia usługi.
 
V. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy, doświadczenia i potencjału niezbędnego do należytego świadczenia usługi (zawarte w formularzu oferty)
4. Aktualny  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeśli dotyczy).
 
VI. WARUNKI ODRZUCENIA OFERTY
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
b) została złożona przez podmiot:
• niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub
• powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
 
VII. KRYTERIA OCENY OFERT I PRZYZNAWANA PUNKTACJA
Ocena prowadzona będzie w oparciu o następujące kryterium:
a)Cena oferty (C) –100% 
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru: 
 
          najniższa cena ofertowa
C = ------------------------------------------- x 100 pkt.
             cena oferty badanej
 
Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji  zamówienia tj. koszt materiałów, koszt dojazdu do Zamawiającego i inne.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100.
 
VIII. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
czerwiec/lipiec 2022 r.
 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Przedstawione oferty odpowiadają na szczegółowy przedmiot zamówienia określony w pkt III niniejszego zapytania. 
2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana i opieczętowana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
4. Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane.
5. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona. 
 
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie :
- elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcą:
Monika Dec
Tel. 17 771 00 05
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Ofertę należy dostarczyć za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferty należy składać w terminie od 19.04.2022 r. do 26.04.2022 r.
 
XII. WARUNKI REALIZACJI USŁUGI W RAMACH ZAMÓWIENIA
Z wybranym Wykonawcą  Stowarzyszenie LGD „EUROGALICJA” podpisze umowę  na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.
 
XIII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
 

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.