odkryj swoją nową przestrzeń
AKTUALNOśCI
16 sierpnia 2017

Informujemy, iż Rada Stowarzyszenia LGD "Eurogalicja" na posiedzeniu w dniu 11.08.2017 r. dokonała ponownej oceny operacji w zakresi...

więcej

7 sierpnia 2017

Informujemy, iż Rada Stowarzyszenia LGD "Eurogalicja" na posiedzeniu w dniu 31.07.2017 r. dokonała ponownej oceny operacji w zakresi...

więcej

Więcej aktualności
DLA RADY STOWARZYSZENIA
 
♦  LOGOWANIE
Kalendarium
Ładuję… Ładuję…

Ogłoszenie o naborze nr IV/2017

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr IV/2017

 


Odbudowa i renowacja zabytków świeckich i sakralnych


Data:12.05.2017r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operacje z zakresu odbudowa i renowacja zabytków świeckich i sakralnych.

 

Termin trwania naboru: Od 29 maja 2017 r. – do 12 czerwca 2017 r.

 

Miejsce składania wniosku: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A (I piętro, pok. nr 3)

 

Sposób składania wniosków:  Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA” w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w 2 egzemplarzach (oryginały)

Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

Do wniosku należy dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD).

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 427 000,00 zł

 

Forma wsparcia: Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych.

Wartość przyznanej pomocy (dofinansowania) do 300 000,00 zł.

Intensywność wsparcia:

1. Jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63%

2. Podmioty wykonujące działalność gospodarczą – do 70,00%

3. Pozostałe podmioty – do 100%

 

Zakres tematyczny naboru: Zachowanie dziedzictwa lokalnego – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” przez:

Cel ogólny nr 3 Budowa tożsamości lokalnej i trwałych więzi społecznych bazujących na zasobach dziedzictwa lokalnego do 2023 r.;

Cel szczegółowy nr 3.1 Zachowanie i ochrona materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego do 2023 r.

Przedsięwzięcie nr 3.1.1 Odbudowa i renowacja zabytków świeckich i sakralnych.

 

Warunki udzielenia wsparcia: 

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr IV/2017.

 3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390).

 4. Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów – załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr IV/2017.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390)

 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:  Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi:

 1. Przejść pozytywnie weryfikację wstępną (w zakresie zgodności z ogłoszeniem, zgodności z LSR LGD „EUROGALICJA”, w tym z Programem PROW 2014-2020),

 2. Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.

 3. Mieścić się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji wraz z kryteriami wyboru operacji jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org w zakładce „Leader 2014-2020” oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Dodatkowo kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr IV/2017.

Minimalna liczba punktów w ramach kryteriów wyboru operacji konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 16 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 41 punktów (48 w przypadku projektu infrastrukturalnego).

Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji, do wyczerpania limitu środków podanego w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decydujące znaczenie ma w kolejności:

1. wyższa wartość punktowa uzyskana z oceny kryterium „wsparcie grup defaworyzowanych”

2. kolejność wpływu wniosków do Biura LGD (data i godzina).

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z pozostałymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.

 2. Uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru operacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr IV/2017 oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy).

 

Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: 

Dokumenty:

 • formularz wniosków o przyznanie pomocy z instrukcją wypełnienia,

 • formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem,

 • formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,

są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.eurogalicja.org oraz http://www.arimr.gov.pl
oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 jest dostępna w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org w zakładce „Leader 2014-2020” oraz w biurze LGD „EUROGALICJA”.

 

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”: ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Małopolski, I piętro, pokój nr 3, tel.: (17) 771 00 05, fax: (17) 771 00 06, e-mail: biuro@eurogalicja.org

 

Załączniki:

Treść ogłoszenia o naborze wniosków nr IV/2017 (pdf)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

 

Formularze wniosków i umów:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z –  Pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – Pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. – Pobierz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – Pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – Pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – Pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – Pobierz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – Pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – Pobierz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – Pobierz

 

Dokumenty do wglądu:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia LGD EUROGALICJA

https://eurogalicja.org/wp-content/uploads/regulamin_rady_8_12_2016.pdf

 

 
logo_LGD_LSR_2014_2020

Pobierz pliki