odkryj swoją nową przestrzeń
AKTUALNOśCI
13 października 2017

  Dziękujemy za wszystkie przesłane zdjęcia na konkurs. Łącznie mieliśmy 78 zdjęć do ocenienia. Po burzliwych naradach nagrod...

więcej

10 października 2017

Przedstawiamy propozycje zmian do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczno...

więcej

Więcej aktualności
DLA RADY STOWARZYSZENIA
 
♦  LOGOWANIE
Kalendarium
Ładuję… Ładuję…

Ogłoszenie o naborze nr V/2017

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr V/2017


budowa lub modernizacja niekomercyjnych obiektów infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej


Data:12.05.2017r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operacje z zakresu budowa lub modernizacja niekomercyjnych obiektów infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej.

 

Termin trwania naboru: Od 1 czerwca 2017 r. – do 20 czerwca 2017 r.

 

Miejsce składania wniosku: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A (I piętro, pok. nr 3)

 

Sposób składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA” w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w 2 egzemplarzach (oryginały)

Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

Do wniosku należy dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD).

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 316 000,00 zł

 

Forma wsparcia: Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych.

Wartość przyznanej pomocy (dofinansowania) do 300 000,00

Intensywność wsparcia:

1. Jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63%

2. Podmioty wykonujące działalność gospodarczą – do 70,00%

3. Pozostałe podmioty – do 100%

 

Zakres tematyczny naboru: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” przez:

Cel ogólny nr 1 Poprawa komfortu życia mieszkańców obszaru LGD ”EUROGALICJA” i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 r.;

Cel szczegółowy nr 1.3 Wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej obszarów LGD do 2023 r.

Przedsięwzięcie nr 1.3.1 Budowa lub modernizacja niekomercyjnych obiektów infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej.

 

Warunki udzielenia wsparcia: 

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.

 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr V/2017.

 3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390).

 4. Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów – załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr V/2017.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390)

 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi:

 1. Przejść pozytywnie weryfikację wstępną (w zakresie zgodności z ogłoszeniem, zgodności z LSR LGD „EUROGALICJA”, w tym z Programem PROW 2014-2020),

 2. Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.

 3. Mieścić się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji wraz z kryteriami wyboru operacji jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org w zakładce „Leader 2014-2020” oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Dodatkowo kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr V/2017.

Minimalna liczba punktów w ramach kryteriów wyboru operacji konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 16 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 38 punktów (40 w przypadku projektu związanych z pracami budowlanymi).

Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji, do wyczerpania limitu środków podanego w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decydujące znaczenie ma w kolejności:

1. wyższa wartość punktowa uzyskana z oceny kryterium „wsparcie grup defaworyzowanych”

2. kolejność wpływu wniosków do Biura LGD (data i godzina).

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z pozostałymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.

 2. Uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru operacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr V/2017 oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy).

 

Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: Dokumenty:

 • formularz wniosków o przyznanie pomocy z instrukcją wypełnienia,

 • formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem,

 • formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,

są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.eurogalicja.org oraz http://www.arimr.gov.pl
oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 jest dostępna w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org w zakładce „Leader 2014-2020” oraz w biurze LGD „EUROGALICJA”.

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”: ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Małopolski, I piętro, pokój nr 3, tel.: (17) 771 00 05, fax: (17) 771 00 06, e-mail: biuro@eurogalicja.org

 

Załączniki:

Treść ogłoszenia o naborze wniosków nr V/2017 (pdf)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

 

Formularze wniosków i umów:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z –  Pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – Pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. – Pobierz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – Pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – Pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – Pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – Pobierz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – Pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – Pobierz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – Pobierz

 

Dokumenty do wglądu:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia LGD EUROGALICJA

https://eurogalicja.org/wp-content/uploads/regulamin_rady_8_12_2016.pdf

 
 
logo_LGD_LSR_2014_2020

Pobierz pliki