odkryj swoją nową przestrzeń
AKTUALNOśCI
22 listopada 2017

Zapraszamy drużyny piłkarskie z terenu naszego działania do udziału w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa EUROGALICJI. Zgłaszać ...

więcej

21 listopada 2017

     

więcej

Więcej aktualności
DLA RADY STOWARZYSZENIA
 
♦  LOGOWANIE
Kalendarium
Ładuję… Ładuję…

Cel i zakres pomocy

Cel działania
Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Zakres pomocy
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 
 • usług dla ludności; 
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej; 
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa; 
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 
 • usług transportowych; 
 • usług komunalnych; 
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 
 • magazynowania lub przechowywania towarów; 
 • wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy; 
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; 
 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; 
 3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się: 
  1. w miejscowości należącej do:
   • gminy wiejskiej albo
   • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
   • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
    • w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
  2. na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:
   • gminy wiejskiej albo
   • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
   • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
    • w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 4. biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

 

Beneficjent
Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które prowadzą lub podejmują działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

 • 100 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
 • 200 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 
 • 300 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł.
   
W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 tys. zł.   

Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

 

Informacje pochodzą ze strony: www.wrota.podkarpackie.pl