fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,EUROGALICJA”na lata 2023-2027 będzie opierało się na aktywnym udziale społeczności lokalnej z terenu gmin: Czarna, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Trzebownisko i Sokołów Małopolski. W celu zachęcenia lokalnej społeczności do włączenia się w proces tworzenia LSR zostaną podjęte działania informujące mające na celu dotarcie do jak największej liczby mieszkańców i podmiotów działających na terenie objętym przyszłą LSR. Będą to: informacje zamieszczane na stronie internetowej i portalu społecznościowym LGD, rozesłanie newslettera, rozmieszczenie plakatów i ulotek, rozesłanie wiadomości mailowych do członków, urzędów, stowarzyszeń i innych podmiotów z terenu LSR. Głównym źródłem informacji na temat tworzenia nowej LSR będzie strona internetowa LGD EUROGALICJA, na której zostanie dodana zakładka dotycząca tworzenia nowej LSR zawierająca plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR, aktualny harmonogram oraz bieżące informacje na temat prac nad LSR.

Głównym działaniem mającym na celu włączenie lokalnej społeczności w proces tworzenia LSR będą spotkania informacyjne. Planuje się zorganizowanie co najmniej siedmiu spotkań informacyjnych: po jednym na terenie każdej z gmin obszaru LSR oraz jednego spotkania podsumowującego na terenie Gminy Sokołów Małopolski. O terminach i miejscach spotkań lokalna społeczność będzie poinformowana z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą plakatów rozwieszonych na terenie objętym przyszłą LSR, ulotek, które zostaną wyłożone w Urzędach Gmin, szkołach, sklepach i innych instytucjach często odwiedzanych. Ponadto zostaną wysłane informacje mailowe do członków LGD, urzędów Gmin, instytucji kultury, GOPS-ów, stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie LGD. Głównym źródłem informacji na temat spotkań konsultacyjnych będzie strona internetowa LGD EUROGALICJA.

Celem spotkań informacyjno-konsultacyjnych będzie zebranie opinii lokalnej społeczności na temat potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru oraz opracowanie celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań. Podczas spotkań zostanie przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron danego obszaru, szans i zagrożeń (analiza SWOT), zostaną zebrane informacje do określenia celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć, zdiagnozowania grup docelowych i podlegających wykluczeniu (grup defaworyzowanych). Wynikiem przeprowadzonej analizy będą wnioski wypracowane przez uczestników spotkań, które będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt LSR. Spotkania konsultacyjne będą prowadzili pracownicy biura LGD, którzy poinformują uczestników o głównych zagadnieniach, na które powinien być ukierunkowany proces tworzenia LSR, czyli: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR. W celu jak najszerszego uwzględnienia wymienionych wyżej zagadnień prowadzący spotkania przekaże uczestnikom informacje na temat ich znaczenia.

Kolejnym narzędziem wykorzystywanym w procesie konsultacji z lokalną społecznością będą badania ankietowe, które będą miały na celu poznanie opinii i potrzeb mieszkańców obszaru LGD. Ankieta służyć będzie identyfikacji preferowanych kierunków i celów rozwoju, identyfikacji grup docelowych i defaworyzowanych oraz pomysłów na projekty i działania. Ankiety będzie można wypełniać: podczas spotkań konsultacyjnych, w biurze stowarzyszenia oraz poprzez stronę internetową.

Przez cały okres tworzenia LSR w biurze LGD będzie funkcjonował punkt konsultacyjny obsługiwany przez pracowników biura.

Wszystkie informacje zebrane poprzez powyższe działania będą uwzględnione w procesie tworzenia LSR oraz będą mieć decydujący wpływ na ostateczny kształt LSR.

W celu koordynacji całości prac związanych z tworzeniem LSR oraz dokonania analizy materiału i wniosków płynących ze spotkań gminnych, badań ankietowych, funkcjonowania punktu konsultacyjnego itp. zostanie utworzony zespół roboczy do opracowania LSR składający się z przedstawicieli lokalnej społeczności i pracowników biura LGD.

Bezpośrednią kontrolę nad tworzeniem nowej lokalnej strategii rozwoju będzie miał Zarząd Stowarzyszenia, który będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem prac.

Przygotowana wstępna wersja LSR zawierająca główne kierunki i cele wypracowane przez zespół roboczy zostanie poddana konsultacjom społecznym. Informacja o konsultacjach projektu strategii oraz formularz zgłaszania uwag zostanie zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Końcowym elementem będzie analiza zgłoszonych uwag w ramach konsultacji projektu oraz ewentualne uwzględnienie ich w LSR. Ponadto projekt LSR zostanie przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które podejmie decyzję o ostatecznej formie LSR, które zostanie złożona w ramach konkursu.

Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju będzie współfinansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.