odkryj swoją nową przestrzeń
AKTUALNOśCI
22 listopada 2017

Zapraszamy drużyny piłkarskie z terenu naszego działania do udziału w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa EUROGALICJI. Zgłaszać ...

więcej

21 listopada 2017

     

więcej

Więcej aktualności
DLA RADY STOWARZYSZENIA
 
♦  LOGOWANIE
Kalendarium
Ładuję… Ładuję…

Plan włączania społeczności

Opis przygotowania LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “EUROGALICJI” w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru obejmującego gminy Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski, Trzebownisko, Kamień, Czarna oraz Krasne planuje przeprowadzenie siedmiu spotkań konsultacyjnych z lokalną społecznością. Na obszarze każdej z gmin wchodzącej w skład Stowarzyszenia LGD “EUROGALICJA”, zostanie przeprowadzonych po jednym spotkaniu konsultacyjunym. W ramach tych spotkań zostaną wypracowane m.in. cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia dla potrzeb LSR, analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, zdiagnozowane zostaną grup docelowe i obszary, działalności podlegające różnego typu wykluczeniom (grupy defarozywane), itp. Ponadto po zebraniu informacji od lokalnej społeczności i analizie zebranych danych, zostanie zorganizowane w Sokołowie Małopolskim spotkanie podsumowujące, informujące o wypracowanych celach Lokalnej Strategii Rozwoju, analizie słabych i mocnych stronach, szans i zagrożeń obszaru planowanego do objęcia LSR. Przed planowanymi konsultacjami społecznymi zostanie przeprowadzona akcja informacyjna na terenach wyżej wymienionych gmin, w celu zachęcenia lokalnej społeczności do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. W ramach akcji informacyjnej zostaną wydrukowane i porozwieszane plakaty informujące o celu, terminach, miejscu i godzinach konsultacji. Dodatkowo informacje o planowanych konsultacjach zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz zostaną porozsyłane drogą mailową m.in. do Urzędów Gmin, GOK-ów, Stowarzyszeń z tego obszarów, Parafii itp.). Dodatkowo by umożliwić szerszy udział lokalnej społeczności w przygotowaniu LSR zostanie opracowana i udostępniona ankieta, która będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia. Ankieta będzie również dostępna w wersji papierowej dla mieszkańców obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto na spotkaniach organizowanych z lokalną społecznością w celu konsultacji dotyczących przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w ramach wyżej wymienionych działań informacyjnych będzie rozpowszechniana informacja o możliwościach i działaniach, które będzie można sfinansować z funduszu EFRROW w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju będzie współfinansowane ze środków w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaró Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz pliki