fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

PROGRAM LEADER – Dziś i w nowym okresie programowania 2007-2013

Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – tworzenie Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (LSR), budowanie Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz podejmowanie przez nie działań na rzecz rozwoju i promocji regionu. Pilotażowy Program Leader+ sprzyjał: lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawie konkurencyjności terenów wiejskich jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, aktywizacji oraz współpracy lokalnych środowisk.

Zakres pomocy (schemat I)

 • działania informacyjne, szkoleniowe i promocyjne związane ze stymulowaniem udziału mieszkańców i organizacji działających na obszarach wiejskich w procesie planowania strategii rozwoju;
 • opracowywanie strategii rozwoju obszarów wiejskich i wsparcie techniczne procesu ich przygotowywania w szczególności analizy, ekspertyzy, wsparcie doradcze, prace studialne, etc.;
 • pomoc doradcza i ekspercka związana z tworzeniem Lokalnych Grup Działania (LGD).

Zakres pomocy (schemat II)

 • działalność operacyjna LGD, promocja i informacja dotycząca założeń i sposobu realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich,
 • pomoc szkoleniowa i doradcza w zakresie przygotowywania i realizacji projektów dotyczących strategii rozwoju obszarów wiejskich,
 • przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług zgodnie z założeniami strategii rozwoju obszarów wiejskich,
 • organizacja imprez promujących region w szczególności jego produkty, usługi, kulturę i sztukę,
 • współpraca i wymiana doświadczeń na poziomie krajowym i międzynarodowym pomiędzy LGD w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD.

Struktura instytucjonalna programu LEADER w Polsce, 2004-2006

Załącznik nr 1

Środki finansowe dla działania

Pilotażowy Program LEADER+ w Polsce w latach2004-2006

ogółem: 18,750 mln euro
schemat I 5,575 mln euro
schemat II 13,175 mln euro
środki UE – EFOiGR – sekcja Orientacji – ogółem: 15,000 mln euro
schemat I 4,500 mln euro
schemat II 10,500 mln euro
środki krajowe – ogółem: 3,750 mln euro
schemat I 1,075 mln euro
schemat II 2,675 mln euro
 • Udział środków UE w środkach publicznych – 80%
 • Udział środków krajowych w środkach publicznych – 20%
 • Udział środków krajowych w środkach publicznych – 20%

Co wyróżnia Pilotażowy Program LEADER w Polsce?

 • Krótszy okres programowania: lata 2004 – 2006,
 • Pilotażowy charakter programu LEADER+ mający na celu przygotowanie do wdrażania

Inicjatywy LEADER w latach 2007-2013:

 • 2 schematy wdrażania programu – program skupiony jest wokół dwóch zadań: wsparcie zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich i powiązanie w sieć wszystkich terenów wiejskich (Krajowa Sieć LEADER+).

Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej –  lata 2007-2013

Załącznik nr 2

Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Załącznik nr 3

LEADER jest podejściem przekrojowym, umożliwiającym realizowanie i wdrażanie celów przede wszystkim  osi trzeciej. Celem osi czwartej będzie  aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi, zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

Instytucje zaangażowane we wdrażanie Osi 4 LEADER –  wstępna propozycja

Instytucja Zarządzająca (MRiRW)

 • Akredytowana Agencja Płatnicza (ARiMR):
  • funkcja płatnicza, księgowanie, zatwierdzanie płatności,
  • kontrola LGD oraz projektodawców
 • Samorząd Województwa
  • ocena formalna na etapie wyboru LGD i jego Strategii,
  • przygotowanie materiałów na posiedzenia Regionalnego Komitetu Leader (RKL),
  • przewodniczenie RKL,
  • informowanie i promocja.
 • Regionalny Komitet ds. Leader (RKL)
  • Sekretariat RKL przy SW: ocena formalna i wstępna ocena merytoryczna projektów
 • Strategii oraz LGD
  • RKL: ocenia i wnioski (zawierające m.in. Strategie LGD)i, które wstępnie zostały
 • zweryfikowane przez sekretariat RKL.
  • Uchwalenie kryteriów oceny wniosków
  • Ocena jakościowa wniosków na podstawie kryteriów oceny i materiałów
 • przygotowanych przez Sekretariat :
  • Uchwalenie listy rankingowej wniosków oraz przekazanie ich do SW.
 • Lokalne Grupy Działania
  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wsparcie,
  • tworzenie listy rankingowej projektów,
  • podpisywanie umów z projektodawcą po uzyskaniu pozytywnej opinii
 • Regionalnego Komitetu ds. Leader:
  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o płatność,
  • autoryzacja płatności,
  • kontrola realizacji projektów,
  • monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji wdrażanych działań,
  • raportowanie o nieprawidłowościach,
  • informowanie i promocja.

Oś 4 LEADER, PROW 2007-2013

Realizacja osi 4 Leader, w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy i zwiększenia różnorodności gospodarczej obszarów wiejskich. Poprzez działania wdrażane podejściem LEADER możliwe będzie wzmocnienie kapitału społecznego na wsi,  poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym. Wdrażanie oddolnych zintegrowanych strategii lokalnych pozwoli na zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.

Proponowane  są następujące kryteria dostępu dla LGD, PROW 2007-2013:

 • Partnerstwo trójsektorowe składające się z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.
 • Na poziomie decyzyjnym partnerstwa przynajmniej 50% stanowią partnerzy ekonomiczni i społeczni, jak również inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, tacy jak rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia.
 • LGD przygotowuje lokalną strategię rozwoju. Obszar objęty strategią LGD jest spójny i obejmuje gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców. Dla spójności obszaru objętego strategią dopuszcza się włączenie gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców.
 • Obszar, na którym realizowana jest Strategia, liczy co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 100 tys. mieszkańców.
 • Dopuszcza się możliwość działania wyłącznie jednej LGD na danym obszarze.
 • LGD musi posiadać potencjał administracyjny do zarządzania środkami publicznymi i zapewnienia zadowalającego funkcjonowania partnerstwa.

serwis informacyjny:LEADERwieści 
http://www.minrol.gov.pl

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.