fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Cel i zakres pomocy

Cel działania
Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez promowanie dywersyfikacji działalności i tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz łagodzenie skutków bezrobocia.

Zakres pomocy

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 
 • usług dla ludności; 
 • drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa; 
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 
 • usług transportowych; 
 • usług komunalnych; 
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 
 • magazynowania lub przechowywania towarów; 
 • wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy; 
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Beneficjent
Osoba fizyczna: rolnik, małżonek rolnika lub domownik – w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Kryteria dostępu
Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt:

 • jest uzasadniony ekonomicznie; 
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu; 
 • jest realizowany na obszarze wiejskim, wpływa na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej lub turystów albo stwarza możliwości zatrudnienia dla ludności wiejskiej w danym regionie; 
 • jest realizowany w ramach osi 4 uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

Zasięg geograficzny
Cały kraj.

Informacje pochodza ze strony: www.minrol.gov.pl

Ogłoszone konkursy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “EUROGALICJA” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Termin składania wniosków: 31.10.2013 – 13.11.2013

projekt ogłoszenia

wniosek o przyznanie pomocy

ekonomiczny plan operacji

oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

oświadczenie właściciela nieruchomości

gwarancja zwrotu zaliczki

Lokalne Kryteria Wyboru

Minimalne wymagania

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

Załącznik – zgodność operacji z LSR

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Dokumenty do pobrania

Dokumenty aktualne dla naborów wszczętych od 8 września 2013r.

Informacje dla Beneficjenta

Broszura rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Ulotka – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
wersja edytowalna

Dokumenty wymagane przez LGD

instrukcje

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Formularz odwołania:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Dokumenty dla naborów wszczętych od 8 czerwca 2012r.

Informacje dla Beneficjenta

Broszura rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Ulotka – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
wersja edytowalna

Dokumenty wymagane przez LGD

Odnośnik do Lokalnej Strategii Rozwoju

instrukcje

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Formularz odwołania:

Dokumenty dla naborów wszczętych od 24 maja 2012r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
wersja edytowalna

instrukcje

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Interpretacje MRiRW i ARMiR

2012

 • załącznik – Interpretacja dotycząca odmowy przyznania pomocy na mały projekt w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w przypadku gdy wnioskodawca uzyskał pomoc na realizację operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w działaniu 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013 (23 sierpień 2012)

2011

 • załącznik – Informacja dotycząca zmiany zasad przyznawania pomocy w ramach działania 413 “Wdrażąnie lokalnych strategii rozwoju ” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w związku z nowelizacją rozporządzenia (6 wrzesień2011)
 • załącznik–  Interpretacja dotycząca działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. (5 kwiecień 2011)

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.