fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Cel i zakres pomocy

Cel działania
Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Zakres pomocy
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 
 • usług dla ludności; 
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej; 
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa; 
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 
 • usług transportowych; 
 • usług komunalnych; 
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 
 • magazynowania lub przechowywania towarów; 
 • wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy; 
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; 
 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; 
 3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się: 
  1. w miejscowości należącej do:
   • gminy wiejskiej albo
   • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
   • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
    • w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
  2. na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:
   • gminy wiejskiej albo
   • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
   • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
    • w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 4. biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Beneficjent
Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które prowadzą lub podejmują działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

 • 100 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
 • 200 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 
 • 300 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł.
   
W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 tys. zł.   

Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Informacje pochodzą ze strony: www.wrota.podkarpackie.pl

Dokumenty do pobrania

Dokumenty aktualne dla naborów wszczętych od 12 kwietnia 2013r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
wersja edytowalna

narzędzia pomocnicze

instrukcja

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Dokumenty dla naborów wszczętych od 8 czerwca 2012r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
wersja edytowalna

narzędzia pomocnicze

instrukcja

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Dokumenty dla naborów wszczętych od 25 maja 2012r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
wersja edytowalna

instrukcja

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Dokumenty dla naborów wszczętych od 18 stycznia 2012r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
wersja edytowalna

narzędzia pomocnicze

instrukcja

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

akty prawne

Interpretacje MRiRW i ARMiR

2012

 • Interpretacja dotycząca odpowiedzi w sprawie warunków ubiegania się o przyznanie pomocy w działaniu 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Działania 312 “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”(06 kwiecień 2012) – załącznik

2011

 • Interpretacja w sprawie przyznania pomocy na małe projekty polegające na budowie oraz modernizacji tradycyjnej linii technologicznej zakładu wędliniarskiego w ramach wdrażanie LSR PROW 2007-2013  (22 październik 2011) – załącznik
 • Interpretacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację tej samej operacji w ramach naborów realizowanych dla działań: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (13 wrzesień 2011) – załącznik

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.