fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

13 marca 2017 roku

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu rozwijania nowoczesnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości do 2023 r.

 
Termin trwania naboru: Od 27 marca 2017 r. – do 11 kwietnia 2017 r.
 

Miejsce składania wniosku: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A (I piętro, pok. nr 3).
 

Sposób składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA” w godzinach od 8.00 do 16.00. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w 2 egzemplarzach (oryginały). Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora. Do wniosku należy dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD). O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Zakres tematyczny naboru: Rozwijanie działalności gospodarczej – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.). Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” przez: Cel ogólny nr 2 Wzrost aktywności gospodarczej obszaru LSR na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia do 2023 r.; Cel szczegółowy nr 2.2 Rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości do 2023 r; Przedsięwzięcie nr 2.2.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności mikro- i małych przedsiębiorstw z obszaru LSR do 2023 r. Cel szczegółowy nr 2.3 Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 2023 r. Przedsięwzięcie nr 2.3.1 Szkolenia na rzecz wzrostu kompetencji przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw.

 
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 763 000,00 zł
 

Forma wsparcia:

Refundacja rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowanych w wysokości maksymalnie do 190 750,00 zł
Intensywność wsparcia nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr II/2017.
3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r.(Dz. U. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390).
4. Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów – załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr II/2017.
Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390)

 
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi:
1. Przejść pozytywnie ocenywstępnej (w zakresie zgodności z ogłoszeniem,zgodności z LSR LGD „EUROGALICJA”, w tym z Programem PROW 2014-2020),
2. Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.
3. Mieści się w limicie środków przeznaczonych na nabór.
Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji wraz z kryteriami wyboru operacji jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org w zakładce „Leader 2014-2020” oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Dodatkowokryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr II/2017.
Minimalna liczba punktów w ramach kryteriów wyboru operacji konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 24 punktów.Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 58 punkty.
Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji, do wyczerpania limitu środków podanego w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decydujące znaczenie ma w kolejności:
1. wyższa wartość punktowa uzyskana z oceny kryterium „wsparcie grup defaworyzowanych”
2. kolejność wpływu wniosków do Biura LGD (data i godzina).

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i pozostałymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego typu beneficjenta.
2. Uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru operacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr II/2017 oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy).

 
Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
Dokumenty:
• formularz wniosków o przyznanie pomocy z instrukcją wypełnienia,
• biznesplan z informacją pomocniczą do wypełnienia biznesplanu,
• formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem,
• formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.eurogalicja.org oraz http://www.arimr.gov.pl
oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 jest dostępna w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org w zakładce „Leader 2014-2020/Dokumenty LSR 2014-2020” oraz w biurze LGD „EUROGALICJA”.

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”:
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Małopolski
I piętro, pokój nr 3
tel.: (17) 771 00 05, fax: (17) 771 00 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
 
• Treść ogłoszenia o naborze wniosków II/2017 (.pdf)
• Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
• Załącznik nr 2 do ogłoszenia – kryteria wyboru operacji.

• Załącznik nr 3 do ogłoszenia – uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru operacji.(Zał 3 został zaktualizowany)

      –  przykładowy harmonogram do kryterium nr 6
• Załącznik nr 4 do ogłoszenia – Oświadczenie Wnioskodawcy.
 
Formularze wniosków:
 
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
• Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz
• Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. – otwórz
 
3) Biznesplan (wersja 2z)
• Biznesplan (.docx) – otwórz
• Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
• Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) – zaktualizowane 6 lutego 2017 r. – otwórz
 
4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
• Oświadczenie (.excel) – otwórz
• Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz
 
5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

• Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

• Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz

• Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

• Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) –
otwórz

• Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
• Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz
• Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 24 luty 2017 r. – otwórz
 
Dokumenty do wglądu:
 
• Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia LGD EUROGALICJA
• Regulamin Rady  – Procedura wyboru (zał 1 do Regulaminu Rrady)

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.