fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr X/2019

„Publikacje, przedsięwzięcia edukacyjne i imprezy upowszechniające i promujące lokalną kulturę, tradycję i obyczaje”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operacje z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego.

 

Termin trwania naboru: od 29 listopada 2019 r.  do 13 grudnia 2019 r.

 

Miejsce składania wniosku: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A (I piętro, pok. nr 3)

 

Sposób składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA” w godzinach od 8.00 do 16.00 (w dniu 13 grudnia 2019 r. do godziny 14:00).

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w 2 egzemplarzach (oryginały)

Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

Do wniosku należy dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD).

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 325 000,00 zł

 

Forma wsparcia:  Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych.

Wartość przyznanej pomocy (dofinansowania) do 300 000,00 zł.

Intensywność wsparcia:

1. Jednostki sektora finansów publicznych  – do 63,63%

2. Podmioty wykonujące działalność gospodarczą  – do 70,00%

3. Pozostałe podmioty – do 100%

 

Zakres tematyczny naboru: Zachowanie dziedzictwa lokalnego – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664).

Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” przez:

Cel ogólny nr 3 Budowa tożsamości lokalnej i trwałych więzi społecznych bazujących na zasobach dziedzictwa lokalnego do 2023 r.;

Cel szczegółowy nr 3.2 Zachowanie i ochrona niematerialnych zasobów dziedzictwa lokalnego (kultura, historia, obrzędy, wyobrażenia itp.) do 2023 r.

Przedsięwzięcie nr 3.2.1 Upowszechnianie oraz promocja kultury, tradycji i obyczajów poprzez organizację imprez i przedsięwzięć edukacyjnych oraz wydawnictw.

 

Warunki udzielenia wsparcia: 

  1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników - załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr X/2019.
  3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. 2019 poz. 664).
  4. Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów - załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr X/2019.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664)

 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 

Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi:

  1. Przejść pozytywnie weryfikację wstępną (w zakresie zgodności z ogłoszeniem, zgodności z LSR LGD EUROGALICJA, w tym z Programem PROW 2014-2020),
  2. Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.
  3. Mieścić się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji wraz z kryteriami wyboru operacji jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org w zakładce „PROW 2014-2020” oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Dodatkowo kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr X/2019.

Minimalna liczba punktów w ramach kryteriów wyboru operacji konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 16 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 41 punktów (48 w przypadku projektu infrastrukturalnego).

Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji, do wyczerpania limitu środków podanego w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decydujące znaczenie ma w kolejności:

1. wyższa wartość punktowa uzyskana z oceny kryterium „wsparcie grup defaworyzowanych”

2. kolejność wpływu wniosków do Biura LGD (data i godzina).

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z pozostałymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.

2. Uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru operacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr X/2019 oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy).

 

Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: 

Dokumenty:

  • formularz wniosków o przyznanie pomocy z instrukcją wypełnienia,
  • formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem,
  • formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,

są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.eurogalicja.org oraz http://www.arimr.gov.pl
oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 jest dostępna w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org w zakładce „PROW 2014-2020” oraz w biurze LGD „EUROGALICJA”.

 

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA:

ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Małopolski

I piętro, pokój nr 3

tel.: (17) 771 00 05,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze wniosków nr X/2019
Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki
Załącznik nr 2 Kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 3 Uzasadnienia do kryteriów
 

Formularze wniosków i umów:
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – otwórz
 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz
 

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz

Załącznik 5 informacja monitorująca z realizacji biznesplanu - otwórz
 

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
Wniosek o płatność (.excel) – otwórz
 

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – otwórz
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) – otwórz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz
 

Dokumenty do wglądu:
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia LGD EUROGALICJA
Regulamin Rady

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.