fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Cel i zakres pomocy

Cel działania

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Zakres pomocy

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

 • remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych; 
 • remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury; 
 • kształtowania przestrzeni publicznej; 
 • budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych; 
 • zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne; 
 • odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci.

Beneficjent

Gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa.

Kryteria dostępu

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 1. projekt jest realizowany:
  • w gminie wiejskiej, albo
  • w gminie miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
  • w miastach o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.;
 2. projekt jest objęty Planem Odnowy Miejscowości, zgodnych ze strategią rozwoju gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 3. projekt nie ma charakteru komercyjnego;
 4. w przypadku gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością przez okres 7 lat po zakończonej realizacji projektu;
 5. beneficjent będący organizacją pozarządową ma status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) działa w obszarze zbieżnym z celami działania w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego.
 6. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.
 7. projekt realizowany w ramach osi 4 uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł. w okresie realizacji Programu.

Poziom pomocy

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Beneficjenci – jednostki samorządu terytorialnego i instytucje kultury muszą mieć zapewniony wkład z krajowych środków publicznych w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych projektu, pochodzących ze źródeł innych niż środki PROW.

Beneficjenci – organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe otrzymują pomoc pochodzącą z publicznych środków Unii Europejskiej i krajowych.

Informacje pochodzą ze strony: www.minrol.gov.pl

Ogłoszone konkursy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “EUROGALICJA” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Termin składania wniosków: 4.11.2013 – 18.11.2013

projekt ogłoszenia

wniosek o przyznanie pomocy

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania Odnowa i rozwój wsi

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

Wzór załącznika do wniosku określający zgodność operacji z LSR

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Interpretacje MRiRW i ARMiR

2012

 • Interpretacja w sprawie kwalifikowalności robót dodatkowych(19 styczeń 2012) – załącznik
 • Interpretacja w sprawie możliwości łączenia w ramach jednej operacji środków działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w przypadku projektów, na które już wypłacona została pomoc w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi(12 styczeń 2012) – załącznik

2011

 • Interpretacja dotycząca sztucznego dzielenia projektów (24 październik 2011) – załącznik
 • Interpretacja w sprawie możliwości przyznania pomocy na operację, w ramach działania „Wdrażanie LSR – Odnowa i Rozwój Wsi”, polegającą na montażu słupków oraz drogowskazów kierujących turystów do najważniejszych punktów miasta (22 październik 2011)- załącznik
 • Interpretacja dotycząca przekazania przez gminę prawa posiadania wyremontowanej i wyposażonej, w ramach działania Wdrażanie LSR z zakresu operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w działaniu “Odnowa i rozwój wsi”, świetlicy swojej jednostce organizacyjnej – instytucji kultury (27 wrzesień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów zakupu i montażu słupków i drogowskazów w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 – 2013 (22 wrzesień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca realizacji operacji z zakresu działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty oraz operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w działaniu Odnowa i rozwój wsi w tym samym budynku (19 wrzesień 2011) – załącznik
 • Kwalifikowalnośc podatku VAT (31 marzec 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na jeden z etapów remontu zabytku, którego koszt całkowity przekracza 100 tyś. zł (31 marzec 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca osiągnięcia celu operacji w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 (29 marzec 2011)- załącznik
 • Interpretacja dotycząca zniany stawki VAT. (31 styczeń 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości zakwalifikowania kosztów przeniesienia nitki gazociągu poza obręb budowanego placu zabaw. (19 styczeń 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca badania linii demarkacyjnej pomiędzy operacjami z zakresu małych projektów działania 413 oraz operacji z zakresu działania 313 Odnowa i rozwój wsi. (19 styczeń 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca pobierania opłaty za korzystanie z infrastruktury, na budowę której ma być przeznaczona pomoc w ramach działania Wdrażanie LSR “Odnowa i rozwój wsi” (17 styczeń 2011) – załącznik

2010

 • Interpretacja dotycząca sposobu postępowania w przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do uzupełnień nieprawidłowości lub braków we wniosku o przyznanie pomocy. (16 grudzień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca przepisów w sprawie szczegółowych warunków t trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”. (3 grudzień 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów ogólnych w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi”. (17 sierpień 2010) – załącznik
 • Interpretacja MRiRW dot. aneksowania umów w ramach działań “Odnowa i rozwój wsi” oraz “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.(6 sierpień 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości zmiany lokalizacji operacji w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”.(26 luty 2010) – załącznik

2009

 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów sprawowania nadzoru budowlanego w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”. (30 grudzień 2009) –załącznik 
 • Interpretacja dotycząca wyjaśnień w sprawie zestawienia rzeczowo-finansowego do umowy przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”. (21 grudzień 2009) –załącznik 
 • Interpertacja dotycząca przeniesienia posiadania lub własności nabytych. (15 grudzień 2009) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca sytuacji, gdy Beneficjent działania “Odnowa i rozwój wsi” unieważnił postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego. (14 grudzień 2009) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca przyznania pomocy parafii będącej następcą prawnym rektoratu w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”. (24 listopad 2009) – załącznika
 • Interpretacja dotycząca możliwości aneksowania umowy o przyznanie pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”.(5 październik 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca mozliwości przywrócenia wniosku odrzuconego z powodu przekroczenia terminu do usuniecia nieprawidłowości w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”.(28 wrzesień 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości zakupu przez beneficjentów działania “Odnowa i rozwój wsi” dodatkowych przedmiotów nieujętych z zestawieniu rzeczowo – finansowym operacj. (21 wrzesień 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca wątpliwości powstałych podczas weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”.(14 wrzesień 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca przedkładania dokumentów umożliwiających refundację środków wystawionych na urząd gminy w przypadku gdy beneficjentem pomocy jest gmina.(10 wrzesień 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów zagospodarowania terenu zabytkowego cmentarza.(28 sierpień 2009) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów oraz sposobu postępowania w przypadku śmierci jednego z współwłaścicieli nieruchomości w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”. (12 sierpień 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów remontu zabytkowego pałacu pełniącego m.in. funkcje mieszkalne w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”. (12 sierpień 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów związanych z ankrowaniem obiektów sakralnych w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”. (11 sierpień 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca remontu zabytkowego budynku pełniącego funkcje mieszkaniowe (7 sierpień 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalność kosztów związnych z budową drogi (23 lipiec 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy po upływie terminu do usunięcia nieprawidłowości lub braków w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”.(17 lipiec 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów zakupu: farb, lakierów, gliny, w celu wyrobu produktów ceramicznych, gliniarskich, obrazków o tematyce folklorystycznej itp. w ramach działania “Odnowa i rowój wsi”.(17 lipiec 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowania podatku VAT  przez stowarzyszenia gmin i powiatów w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”.(14 lipiec 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013. (10 lipiec 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowania kosztów remontu drogi w ramach działania “Odnowa i rozówj wsi: PROW 2007-2013. (6 lipiec 2009) – załącznik

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.