fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Informacje dla Beneficjentów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA informuje, że dodatkowe miejsce pracy (pełen etat) planowane do utworzenia w ramach spełnienia kryterium w ramach naboru „zakładanie działalności gospodarczej”, dotyczy zatrudnienia osób zamieszkałych na terenie działania LGD EUROGALICJA (w szczególności dotyczy to zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
 
1) osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy  ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)),

Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki wymienione powyżej, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:
1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych (nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzecznez art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013);
2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
4) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres\ podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego\ Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego\ oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące \ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;
5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
7) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
 

Biznesplan, zawiera co najmniej:
1) opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
2) wskazanie celów pośrednich i końcowych;
3) informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;
4) wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;

Biznesplan, sporządza się na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i udostępnionym na stronie internetowej województwa.
 
Pomoc na operację w przedmiotowym zakresie jest przyznawana, jeżeli:
1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
– i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;
2) operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
b) utrzymanie miejsca pracy, o którym mowa w lit. a, przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest osobą fizyczną, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z tym, że pomoc temu podmiotowi jest przyznawana, jeżeli operacja zakłada wykonywanie tej działalności co najmniej przez 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 
Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa.

    1. Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta.

Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona.

 
Pomoc na operację  jest przyznawana w wysokości określonej w LSR, lecz nie wyższej niż 100 tys. złotych.
W przypadku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja jest to odpowiednio:
– 70 000,00 zł – działalność usługowa
– 80 000,00 zł – działalność produkcyjna
 
Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:
1) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy;
2) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem,

 
Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:
1) poniesione:
a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,
b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,
c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

Ogłoszenia o naborach i wyniki

Ogłoszenie o naborze:

 Brak aktualnych naborów.

 

Archiwum naborów:

Nabór nr I/2023 

Wyniki naboru nr I/2023:

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej - data publikacji 03.03.2023

Lista operacji wybranych do dofinansowania - data publikacji 03.03.2023

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 22.02.2023

----------------------

Nabór nr II/2021 

Wyniki naboru nr II/2021:

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej - data publikacji 18.02.2022

Lista operacji wybranych do dofinansowania - data publikacji 18.02.2022

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 07.02.2022

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 14.02.2022

Rozpatrzenie protestów:

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 10.03.2022

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 25.03.2022

----------------------

Nabór nr XIV/2021

Wyniki naboru nr XIV/2021:

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej - data publikacji 04.10.2021

Lista operacji wybranych do dofinansowania - data publikacji 04.10.2021

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 20.09.2021

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 29.09.2021

 

----------------------

Nabór nr XII/2020

Wyniki naboru  nr XII/2020:

Lista operacji wybranych do dofinansowania - data publikacji 10.12.2020

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej - data publikacji 10.12.2020

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 26.11.2020

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 03.12.2020

Rozpatrzenie protestów:

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 29.12.2020

 

----------------------

Nabór nr VII/2019

Wyniki naboru nr VII/2019:

Lista operacji wybranych do dofinansowania - data publikacji 28.08.2019

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej - data publikacji 28.08.2019

Protokół z posiedzenia Rady stowarzyszenia z dnia 19.08.2019

Protokół z posiedzenia Rady stowarzyszenia z dnia 26.08.2019

Rozpatrzenie protestów:

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 9.09.2019

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 17.09.2019

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 04.11.2019

 

----------------------

Nabór nr I/2017

Wyniki naboru nr I/2017:

Lista operacji wybranych do dofinansowania - data publikacji 6.03.2017
Lista operacji niewybranych do dofinansowania - data publikacji 6.03.2017
Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej - data publikacji 28.02.2017

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 28.02.2017

Rozpatrzenie protestów:

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 3.04.2017

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.