fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Cel i zakres pomocy

Wdrażanie LSR tzw. Małe projekty

Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 skierowane jest do ludności obszarów wiejskich objętej podejściem Leader. 

W ramach tego działania, beneficjenci będą mogli ubiegać się o finansowanie operacji z zakresu działań Osi 3 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Odnowa i rozwój wsi” na zasadach określonych w rozporządzeniach do tych działań oraz na operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale również przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej – tzw. „małe projekty”

Beneficjentami „małych projektów” mogą być: 

 • osoby fizyczne: pełnoletnie, które są obywatelami Unii Europejskiej; które nie mają ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności do pełnienia służby; zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD; 
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD.

Zakres pomocy w ramach „małych projektów” obejmuje: 

 1. podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR ;
 2. podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez:
  • udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;
  • organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;
 3. rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:
  • promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;
  • kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
  • kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
 4. rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:
  • utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju;
  • budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych;
 5. zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000;
 6. zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:
  • prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości;
  • odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu;
  • remont świetlic wiejskich i zakup ich wyposażenia;
 7. rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki. 

Wysokość pomocy na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł. 
  
Wnioski o pomoc będą składane w siedzibie właściwej terytorialnie LGD. Nabory wniosków prowadzone będą w trybie zamkniętym w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa (SW) na wniosek LGD. 

LGD będzie oceniać wnioski pod względem zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju (LSR) wg kryteriów określonych w LSR. Tylko wnioski o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR mogą być wybrane do finansowania i przesłane do SW w celu oceny formalnej. 
Pomoc wypłacana będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie refundacji.

Informacje pochodzą ze strony: wrota.podkarpackie.pl

Ogłoszone konkursy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Termin składania wniosków: 30.07.2014 – 13.08.2014

Ogłoszenie o naborze

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja do wniosku

Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania małe projekty

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

Wzór pisma Deklaracja udziału partnera w projekcie

Wzór załącznika do wniosku określający zgodność operaci z LSR

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Dokumenty do pobrania

Dokumenty aktualne dla naborów wszczętych od 5 maja 2014r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

instrukcje

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ


Dokumenty aktualne dla naborów wszczętych od 31 stycznia 2013r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

instrukcje

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Dokumenty dla naborów wszczętych od 6 kwietnia 2012r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

instrukcje

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Dokumenty dla naborów wszczętych od 18 lipca 2011r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

instrukcje

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Interpretacje MRiRW i ARMiR

2012

 • Interpretacja dotycząca ujęcia wkładu niepieniężnego w wyodrębnionej księgowości w działaniu 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów – sprostowanie do pisma z dn.13.09.2012 (26 wrzesień 2012)załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów (24 wrzesień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów (20 wrzesień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca ujęcia wkładu niepieniężnego w wyodrębnionej księgowości w działaniu 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów (13 wrzesień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na modernizację kanalizacji przy budynku klasztoru Mniszek Klarysek, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 2007-2013 (13 wrzesień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów małego projektu polegającego na utworzeniu i udostępnieniu sieci Wi-Fi, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 2007-2013(30 sierpień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku o przyznanie pomocy następcy prawnemu beneficjenta małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 (30 sierpień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca zasad przyznania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 w zakresie małych projektów(29 sierpień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca odmowy przyznania pomocy na mały projekt w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w przypadku gdy wnioskodawca uzyskał pomoc na realizację operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w działaniu 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013 (23 sierpień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości współfinansowania małych projektów ze środków samorządowych instytucji kultury w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 2007-2013 (17 sierpień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztu inspektora nadzoru (14 sierpień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca przyznawania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach PROW 2007-2013 dla małych projektów (6 sierpień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca zakupu pojazdu typu MELEX (1 sierpień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca jednoczesnej realizacji operacji z zakresu małych projektów oraz operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w działaniu “Odnowa i rozwój wsi”, w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 2007-2013 (1 sierpień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca dokonywania przez LGD w ostatnim naborze wyboru operacji do wysokości 120% limitu dostepnych środków (24 lipiec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty ze znakiem wodnym o treści „wersja robocza” (19 lipiec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca udostępniania społecznosci lokalnej elektronicznego systemu komunikacji (17 lipiec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów (12 lipiec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości udzielenia wsparcia finansowego dla operacji Rozwój infrastruktury punktu przedszkolnego „Tęczowy zakątek” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 – małe projekty (10 lipiec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości współfinansowania małych projektów ze środków jednostek samorządu terytorialnego z zagranicy (29 czerwiec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa żywności w ramach “małych projektów” (17 czerwiec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca definicji rolnika stosowanej w przypadku osób fizycznych ubiegających się o przyznanie pomocy na małe projekty w ramach działania 413 PROW 2017-2013 (15 czerwiec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca stosowania § 9 ust. 3 rozporządzenia do działania 413 PROW 2007-2013 (13 czerwiec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca stosowania KP-017 v.4z (13 czerwiec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca organizacji czasu wolnego w postaci wycieczek, w ramach pkt 2a Zakresu realizacji małych projektów (12 czerwiec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca zagospodarowania skweru w miejscowości w celu utworzenia Parku Astronomów, czyli „muzeum” kosmologii na otwartej przestrzeni (03 czerwiec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca terminu anulowania listy rezerwowej wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów (30 maj 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca sztucznego dzielenia projektu, zagospodarowanie terenu przy bazie gastronomicznej (21 maj 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa żywności, na operację z zakresu innego niż wskazane w pkt 2a lub 5c załącznika do rozporządzenia dot. działania 413 PROW 2007-2013 (17 maj 2012) –
  załącznik
 • Interpretacja dotycząca sztucznego dzielenia projektu w celu uzyskania wyższej kwoty pomocy oraz definicji produktu lokalnego (17 maj 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca spełnienia warunków przyznania pomocy w działaniu 311 przez Wnioskodawców działania 413 z zakresu małych projektów (15 maj 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na organizację cyklu imprez (15 maj 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca wezwań Wnioskodawców przez SW do uzasadnienia w jaki sposób operacja wpłynie na realizację celów LSR (09 maj 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kosztów kwalifikowanych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 – małe projekty (04 maj 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kosztów kwalifikowanych w małych projektach (24 kwiecień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca lekcji o przyrodzie lokalnej (18 kwiecień 2012) – załącznik
 • Interpretacja MRiRW otycząca możliwości przyznania pomocy ośrodkowi kultury na przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz organizacji spotkań pracowników kultury, grup odnowy wsi, KGW (16 kwiecień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca wejścia w życie przepisów rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie dotyczące działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów (16 kwiecień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca dokonywania wyboru operacji przy zastosowaniu naboru tematycznego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów (16 kwiecień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy w ramach małych projektów spółce akcyjnej, gdzie 100 % akcji posiada samorząd województwa (13 kwiecień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca wejścia w życie zapisów rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie dotyczące działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów (5 kwiecień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca określenia daty wszczęcia postępowania w sprawie przyznania pomocy w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów (5 kwiecień 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która przed złożeniem wniosku okresowo zawiesiła wykonywanie działalności (29 marzec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na inwestycyjne małe projekty generujące dochód (22 marzec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności zakupu koni, wozu konnego, wyposażenia do prowadzenia hipoterapii oraz warsztatów jazdy konnej, a także kosztów zatrudnienia instruktora (21 marzec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości współfinansowania operacji ze środków Ministra Sportu i Turystyki (21 marzec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości utworzenia centrum edukacyjno – kapitałowego oraz refundacji kosztów zatrudnienia doradcy w ramach realizacji małego projektu w działaniu 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 (21 marzec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na operację realizowaną w lokalizacji, w której prowadzona jest działalność gastronomiczna (21 marzec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca danych osobowych (19 marzec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na uruchomienie punktu informacji turystycznej poprzez wyposażenie sali konferencyjnej oraz pokoi gościnnych (19 marzec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca zakupu łodzi z silnikiem, kombinezonów do pracy w wodzie, kamizelki asekuracyjnej, woderów gumowych oraz kołowrotu z lina ratowniczą w celu pogłebienia rzeki w ramach działania 413 PROW 2007-2013 “Małe projekty” (1 marzec 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca zakupu urządzenia wielofunkcyjnego – kosiarki z dołączonym pługiem do odśnieżania w ramach pkt 1a zakresu realizacji małych projektów (28 luty 2012) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania pomocy lub uzyskania wyższej kwoty pomocy (22 luty 2012) – załącznik

2011

 • Interpretacja dotycząca przyznania pomocy na realizację małego projektu polegającego na organizacji wyścigów kolarskich (20 grudzień 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca wyliczenialimitu wartości pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie  (20 grudzień 2011) – załącznik
 • Interpretacja w sprawie możliwości przywrócenia do weryfikacji wycofanych wniosków na budowę parku linowego(16 grudzień 2011)załącznik 
 • Interpretacja dotycząca zakupu tradycyjnych strojów kaszubskich w ramach zakresu “promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych (14 grudzień 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca zakupu wyposażenia boiska (13 grudzień 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy z zakresu małych projektów na otwarcie sklepiku i kawiarni przy muzeum (13 grudzień 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca wkładu niepieniężnego w małych projektach (21listopad 2011) –załącznik 
 • Intepretacja dotycząca organizacji szkoleń w ramach “małych projektów” (18 listopad 2011) załącznik 
 • Interpretacja dotycząca sztucznego dzielenia projektu (18 listopad 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca możliwości dokonania zmian we wniosku z inicjatywy Wnioskodawcy oraz ewentualnej weryfikacji limitu pomocy na podstawie miejsca realizacji operacji (18 listopad 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca umowy o pracę w małych projektach (08 listopad 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca sztucznego dzielenia projektów (24 październik 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotyczącą możliwości przyznania pomocy w ramach małych projektów na operację w części inwestycyjną osobie fizycznej, zarządzającej w ramach pracy zawodowej nieruchomością, na której będzie realizowana inwestycja (3 październik 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotyczącą możliwości przyznania pomocy w ramach małych projektów na wydanie publikacji o gminie (3 październik 2011) – załącznik
 • Interpretacja w sprawie przyznania pomocy na małe projekty polegające na budowie oraz modernizacji tradycyjnej linii technologicznej zakładu wędliniarskiego w ramach wdrażanie LSR PROW 2007-2013 (22 wrzesień 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca kursu prawa jazdy (20 wrzesień 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca wątpliwości co do możliwości wyboru operacji ponad limit w przypadku operacji innych niż małe projekty oraz możliwości zmniejszenia wnioskowanej kwoty pomocy we wniosku, w celu skrócenia czasu oczekiwania na zwolnienie środków (15 wrzesień 2011) – załącznik
 • Interpretacja w sprawie możliwości przyznania pomocy w ramach małych projektów na realizację operacji polegającej na zabezpieczeniu pomnika przyrody- szpaleru drzew znajdującego się w pasie drogi gminnej (15 wrzesień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca przyznania pomocy na operacje polegającą na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (14 wrzesień 2011) – załącznik
 • Interpretacja w sprawie wątpliwości co do interpretacji pkt 1 lit. D zakresu realizacji małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie LSR objętego PROW 2007-2013 (14 wrzesień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca wątpliwości co do pkt 5 lit. a, zakresu realizacji małych projektów (14 wrzesień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca szkoleń językowych w ramach małych projektów (14 wrzesień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca sztucznego dzielenia projektu  (12 wrzesień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na zamontowanie pompy ciepła w budynku nie będącym własnością wniokodawcy, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu siłowni, w przypadku gdy koszt realizacji operacji wielokrotnie przekracza koszt wynajmu pomieszczeń w okresie związania z celem  (12 wrzesień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na wymianę okien w części mieszkalnej zabytkowego budynku (12 wrzesień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy w ramach małych projektów – budowa/remont pomnika(12 wrzesień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca wątpliwości co do możliwości realizacji małego projektu przez zakład budżetowy(09 wrzesień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca współfinansowania małego projektu z Funduszu Kościelnego, dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej(08 wrzesień 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca wydania przez LGD opinii, czy wprowadzone przez podmiot wdrażający zmiany we wniosku o przyznanie pomocy nie miały wpływu na wybór operacji (02wrzesień 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy na realizację małego projektu w ramach działania Wdrażanie LSR – pytania zbiorcze (02wrzesień 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca wykonania ogrodzenia w ramach organizacji imprezy (02wrzesień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca zgodności z zakresem małych projektów operacji polegającej na organizacji kursu prawa jazdy(29 sierpień 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca modernizacji i remontu świetlicy wiejskiej (29 sierpień 2011) – załacznik 
 • Interpretacja dotycząca uznania płyt epitafijnych za obiekt małej architektury (26 sierpień 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca modernizacji i remontu świetlicy wiejskiej (25 sierpień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca poprawy jakości życia mieszkańców poprzez przeszkolenie sołtysów z zakresu profilaktyki wprowadzania do obiegu fałszywych pieniędzy(25 sierpień 2011) – załącznik
 • Interpretacja w sprawie możliwości odwołania od odmowy przywrócenia terminu na usunięcie nieprawidłowości lub braków (25 sierpień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kosztów zakupu wyposażenia pracowni kowalstwa artystycznego(24 sierpień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca organizacji szkoleń skierowanych do określonej grupy uczestników(24 sierpień 2011) – załącznik 
 • Informacja w sprawie możliwości zwiększenia kwoty zaliczki (23 sierpień 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów ponoszonych w ramach operacji polegającej na wydaniu materiału promującego lokalną twórczość kulturalną. (23 sierpień 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotyczące możliwości prowadzenia zajęć z hipoterapii w ramach małych projektów (22 sierpień 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania w ramach małych projektów pomocy podmiotowi, który wnioskuje o wsparcie na realizację operacji będącej kontynuacją operacji realizowanej przez inny podmiot, który wyczerpał przysługujący mu limit (22 sierpień 2011) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy na realizację małego projektu z zakresu “rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR” w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (22 sierpień 2011) – załącznik
 • Interpretacja w sprawie, możliwości przyznania pomocy wspólnocie mieszkaniowej (17 sierpień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca wątpliwości co do możliwości zmiany umowy przyznania pomocy (17 sierpień 2011) – załącznik
 • Interpretacja w sprawie kwalifikowalności kosztów organizacji imprezy promującej szlak konny (17 sierpień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca wątpliwości co do kwalifikowalności kosztów w działaniu 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach zakresu “remont i wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje” (17 sierpień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotyczące doposażenia w sprzęt komputerowy oraz kodu PKD (16 sierpień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca sztucznego dzielenia projektu w celu uzyskania wyższej kwoty pomocy (4 sierpień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztu zakupu pudełek kartonowych na produkty regionalne promowane w ramach małego projektu (25 lipiec2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na operacje finansowaną z różnych źródeł, w tym innych działań PROW 2007-2013 (21 czerwiec 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości(8 czerwiec 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz zakup sadzonek w celu organizacji jubileuszu 100-lecia kościoła oraz jego założyciela (31 maj 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca zmian zakresu rzeczowego etapów lub wysokości transz w umowie przyznania pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 “Wdrażanie LSR” PROW na lata  2007- 2013. (27 maj 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na inwestycję realizowaną w celu rozwijania turystyki i rekreacji na obszarze LSR, w przypadku gdy Wnioskodawca nie prowadzi udokumentowanej działalności w zakresie turystyki i rekreacji. (25 maj 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca długości okresu związania celem oraz weryfikacji racjonalności kosztów, w przypadku operacji polegającej na utworzeniu strony internetowej(10 maj 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca weryfikacji współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego małych projektów realizowanych przez instytucje kultury, będące jednostkami organizacyjnymi jst, pod kątem zarzutu podwójnego finansowania operacji (6 maj 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca sztucznego dzielenia projektów w celu uzyskania wyższej kwoty pomocy (04 maj 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca mozliwości przyznania pomocy na małe projekty nadleśnictwu. (26 kwiecień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na organizację “wakacji z kulturą i sztuką regionu opolskiego”. (1 kwiecień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy następcy prawnemu Wnioskodawcy. (10 marzec 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca współfinansowania małego projektu ze środków jst. ( 7 marzec 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na organizację kolonii letnich dla dzieci (7 marzec 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca badania linii demarkacyjnej pomiędzy operacjami z zakresu małych projektów działania 413 oraz operacji z zakresu działania 313 Odnowa i rozwój wsi (24 luty 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na małe projekty polegający na promocji sieci sklepów. ( 14 luty 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotyczy odmowy przyjęcia pisma przez adresata w świetle regulacji dotyczących wdrażania małych projektów w ramach działania ” Wdrażanie lokalnej strategii działania”. ( 26 styczeń 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na pracownię technik video w Ośrodku Kultury i Rekreacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413.(25 styczeń 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy w ramach działania 413 z zakresu małych projektów ma wyposarzenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne. (18 styczeń 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca przepisów umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, wersja 3z i 4z. (17 styczeń 2011) – załącznik

2010

 • Interpretacja dotycząca wyliczenia wartości pracy własnej w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. (31 grudzień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca możliwości dokonania aktualizacji zestawienia rzeczowo-finansowego po powtórnych uzupełnieniach wniosku o przyznanie pomocy.(28 grudzień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów w przypadku LGD międzywojewódzkich.(16 grudzień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. (10 grudzień 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca postępowania z wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi na formularzu 4z w okresie braku procedury dostosowanej do zmian przepisów rozporządzenia MRiRW do działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013”.(24 listopad 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca braku możliwości nadania numeru technicznego. (17 listopad 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca opinii w zakresie działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013.(10 listopad 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca opinii w zakresie działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013. [Klub Sportowy ODRA] (5 listopad 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztu zakupu stojaków rowerowych i rowerów 413 w zakresie małych projektów. (4 listopad 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca zakresu pomocy w świetle calu operacji działania 413 w zakresie małych projektów. (3 listopad 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca zakresu operacji w działaniu 413 w zakresie małych projektów. (3 listopad 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca potwierdzenia czy słusznie Samorząd Województwa odmówił przyznania pomocy dla Wnioskodawcy, który w chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy mieszkał na obszarze wdrażania LSR lecz nie zameldował sie ani na pobyt stały ani na pobyt tymczasowy. (29 październik 2010)załącznik 
 • Interpretacja dotycząca minimalnych wymagań wyboru małego projektu. (15 październik 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztu sadzonek kwiatowych w ramach działania 413 w zakresie małych projektów. (14 październik 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca możliwości dofinansowania operacji polegającej na rewitalizacji szlaku turystycznego w ramach budowy, odbudowy lub oznakowania małej infrastruktury turystycznej. (7 październik 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na operacje polegające na remoncie i wyposarzeniu dodatkowego pomieszczenia przy działającej świetlicy w celu poszerzenia działalności kulturalnej. (6 październik 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na małe projekty polegający na wyhodowaniu oraz przekazaniu rolnikom sadzonek drzew owocowych ginących odmian drzew owocowych w celu zachowania lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego. (21 wrzesień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca możliwości zakupu wyposażenia w przypadku, gdy nie są prowadzone prace polegające na budowie lub odbudowie małej infrastruktury turystycznej oraz możliwości uznania dzierżawy nieruchomości za budowę obiektu małej infrastruktury turystycznej. (3 wrzesień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca weryfikacji warunków wynikających z definicji Beneficjenta – osoby fizycznej w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.(27 sierpień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów realizacji małego projektu polegającego na przygotowaniu publikacji pt. “Osobliwości na szlaku – ludzie, zwyczaje, tradycje, historyczne wydarzenia”. (25 sierpień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca możliwości realizacji małegfo projektu w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” osi 4 Leader PROW 2007-2013 przez gminną jednostkę organizacyjną tj. szkołę podstawową. (25 sierpień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja w sprawie sposobu wyliczenia całkowitego planowanego kosztu małego projektu. (23 sierpień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca możliwości uznania za kwalifikowalne koszty doposażenia bazy turystycznej w ramach budowy małej infrastruktury turystycznej. (20 sierpień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na operacji, której zakres nie odpowiada kodowi PKD prowadzonej przez niego działalności oraz ograniczeń w dostępie do szkoleń.(20 sierpnia 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca możliwości zrealizowania przez Gminę Żary operacji w ramach działania 413 z zakresu małych projektów z wykorzystaniem środków funduszu sołeckiego. (18 sierpień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca beneficientów działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. (17 sierpień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca dodatkowych wyjaśnień lub opini podczas weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. (12 sierpień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca upominków i nagród. (10 sierpień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca zaplanowanych naborów przez LGD z zakresu małych projektów. (30 lipiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca weryfikacji wniosku składanego przez Beneficjenta na wykonanie tablicy pamiątkowej i 2 tablic informacyjnych na twerenie parku wpisanego do rejestru zabytkowego. (30 lipca 2010) – załącznika 
 • Interpretacja dotycząca poprawienia aktywnego wypoczynku, promocja regionu – zaprezentowanie walorów turystycznych regionu i tradycji regionalnych w życiu codziennym i w trakcie zabaw. (28 lipiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca zakupu materiałów budowlanych pod kątem stworzenia bazy rekreacyjnej. (27 lipiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca remontu parkingu, zakupu ławeczek, stojaków na rowery oraz montażu tablic informacyjno – promocyjnej. (27 lipiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca organizacji ciągu technologicznego produkcji pellet opałowych w oparciu o posiadane i zakupione środki techniczne, zabezpieczenie bazy surowcowej pod planowaną produkcje Pelle oraz organizacja rynku zbytu (19 lipiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca projektu polegającego na organizacji obchodów 70 rocznicy mordu w Józefowie Dużym – do jakiego zakresu przypisać (16 lipiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca Beneficjenta który składa wniosek w spółpracy z Partnerem. (13 lipiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca warsztatów nauki gry na organach. (13 lipiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca szkoleń w zakresie bezpieczeństwa. (8 lipiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca wyposażenia świetlicy wiejskiej. (8 lipiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca zakupu niezbednych elementów do przeprowadzenia rekonstrukcji bitwy z czasów II Wojny Światowej. (7 lipiec 2010) –załącznik 
 • Interpretacja dotycząca zakupu wyposażenia do kafejki internetowej. (5 lipiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów operacji, polegajacej na opłaceniu kursu nauki pływania dla dzieci, zakupu wejściówek na basen, opłacenia autokaru i opiekuna. (30 czerwiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca rozwijania turystyki lub rekreacji przez budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej. (30 czerwiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca realizacji operacji polegającej na renowacji trawnika boiska zakupie i montażu systemu nawadniającego boiska oraz budowie i montażu siedzisk i boksu dla kibiców i drużyn przyjezdnych. (24 czerwiec 2010) –załącznik 
 • Interpretacja dotycząca poszerzenia oferty agroturystycznej poprzez przeniesienie, odbudowe i remont budynków i urządzeń gospodarczych.(24 czerwiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztu zakupu namiotów wystawienniczych w celu organizacji dożynek gminnych w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów (22 czerwiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca wezwania SW do usunięcia naruszenia prawa z powodu odmowy przyznania pomocy na mały projekt, w wyniku niespełnienia warunku przyznania pomocy, jakim jest wykonanie działalności gospodarczej na obszarze wdrażania LSR przez osobę fizyczna. (18 czerwiec 2010) załącznik 
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów serwisowania zakupionych rowerów  oraz możliwości pobierania pełnych opłat za wypożyczenie rowerów w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów (18 czerwiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca uznania kosztów remontu i wyposażenia „ekomuzeum”, zakupu prasy do wytłaczania oleju rzepakowego oraz pokazów tłoczenia oleju za koszty kwalifikowalne w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. (14 czerwiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca wezwania do zmiany celu operacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. (9 czerwiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca remontu i wyposażenia placu zabaw w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. (9 czerwiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca zakupu umundurowania koszarowego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. (9 czerwiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca wyliczania kwoty środków pochodzących z budżetu jst o jaką należy pomniejszyć wnioskowaną kwotę pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (9 czerwiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca definicji świetlicy wiejskiej oraz kwalifikowalności kosztów organizacji imprez, typu szkolenia, kursy tańca, koncerty, wystawy plenerowe, festyny, warsztaty artystyczne w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.(9 czerwiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca skutków opóźnień realizacji postanowień umowy ramowej oraz realizacji małych projektów, na które zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy z powodu powodzi. (9 czerwiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca umożliwienia stałego bezpośredniego przekazu w Internecie obrazów z ołtarza papieskiego, a także przeprowadzanie bezpośrednich relacji poprzez telewizję internetową z wydarzeń odbywających się przy ołtarzu w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. (9 czerwiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją operacji polegającej na remoscie stajni i przechowalni pasz, wykonaniu wybiegu i ścieżki do jazdy konnej  (9 czerwiec 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów związanych z pracami budowlanymi, obejmującymi wymianę drewnianych okien oraz drewnianych osłon okiennych na wieży kościoła. (31 maj 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca przebudowy budynku zlewni mleka na świetlicę wiejską w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów. (31 maj 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca refundacji kosztów upominków i nagród w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów. (31 maj 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca zakupu urządzeń do pozyskiwania miodu w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów. (31 maj 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca remonu domu kultury w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów. (31 maj 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca oznakowania szlaku turystycznego wraz z remontem elementów małej architektury w ramach działania “Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju” dla tzw. małych projektów. (26 maj 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca operacji polegającej na remoncie pomieszczenia udostępnionego przez Ochotniczą Straż Pożarną w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów. (26 maj 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów. (26 maj 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów zakupu wyposażenia do domków i pokoi gościnnych w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów. (18 maj 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów remontu parkingu w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów. (30 kwiecień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów remontu przystanku autobusowego w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów. (27 kwiecień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca łączenia zakresów we wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów. (27 kwiecień 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów w ramach małych projektów dotyczących organizacji i przeprowadzania wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych. (26 kwiecień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca szczegółowych pytań związanych z działaniem “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. (26 kwiecień 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca utworzenia punktu informacji turystycznej w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów. (16 kwiecień 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca utworzenia średniowiecznej grupy wokalno-instrumentalnej oraz wyposażenia drużyny rycerskiej w stroje w ramach realizacji “małych projektów”. (18 marzec 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca dochodowości “małych projektów” oraz definicji małej infrastruktury. (10 marzec 2010) – załącznik

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.