fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Członków.


Termin: 27.04.2021 roku o godzinie 16.00
Miejsce: sala widowiskowa Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 5

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie członków.
2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedstawienie i złożenie merytorycznego i finansowego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA” za rok 2020 przez przedstawiciela
Zarządu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za roku 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za roku 2020.
7. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” za rok 2020.
10. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za rok 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w kryteriach wyboru operacji stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
EUROGALICJA.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie Zarządu Stowarzyszenia do zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA.
15. Wolne wnioski.

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.