fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Sokołów Małopolski, 30.11.2023 r.

 

Uwaga! 01.12.2023 r. - poprawiono błędnie wpisaną kwotę limitu środków.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr V/2023

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operacje z zakresu rozwijania nowoczesnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości do 2023 r.

 

 

Termin trwania naboru: Od 15.12.2023 r. do 29.12.2023 r.

 

Miejsce składania wniosku:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A (I piętro, pok. nr 3)

 

Sposób składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA” w godzinach od 7.30 do 15.30 (w dniu 29 grudnia 2023 r. do godziny 14:00).

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w 2 egzemplarzach (oryginały)

Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

Do wniosku należy dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD).

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru:

47 097,27 EUR (co według indykatywnego kursu 4 PLN/EURO stanowi 188 389,08 zł)

 

Forma wsparcia:

Refundacja rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowanych w wysokości maksymalnie do kwoty 300 000,00 zł.

Intensywność wsparcia do 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

 

Zakres tematyczny naboru:

Rozwijanie działalności gospodarczej – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.). Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” przez: 

Cel ogólny nr 2 Wzrost aktywności gospodarczej obszaru LSR na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia do 2023 r.; 

Cel szczegółowy nr 2.2 Rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości do 2023 r; 

Przedsięwzięcie nr 2.2.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności mikro-i małych przedsiębiorstw z obszaru LSR do 2023 r. 

Cel szczegółowy nr 2.3 Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 2023 r.

Przedsięwzięcie nr 2.3.1 Szkolenia na rzecz wzrostu kompetencji przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu. 

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników - załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr V/2023.

 3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.). 

4. Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A tel. (17) 771 00 05 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr V/2023. 

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.)

Dodatkowy warunek udzielenia wsparcia obowiązujący w ramach naboru:

Operacja nie przewiduje kosztów, o których mowa w  § 17 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm., obejmujących zakup robót lub usług budowlanych, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia na budowę. 

 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi: 

1. Przejść pozytywnie weryfikację wstępną (w zakresie zgodności z ogłoszeniem, zgodności z LSR LGD EUROGALICJA, w tym z Programem PROW 2014-2020), 

2. Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

3. Mieścić się w limicie środków przeznaczonych na nabór. 

Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji wraz z kryteriami wyboru operacji jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org w zakładce „PROW 2014-2020” oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. 

Dodatkowo kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr V/2023. 

Minimalna liczba punktów w ramach kryteriów wyboru operacji konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 20 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 47 punktów. 

Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji, do wyczerpania limitu środków podanego w ogłoszeniu. 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decydujące znaczenie ma w kolejności: 

1. wyższa wartość punktowa uzyskana z oceny kryterium „wsparcie grup defaworyzowanych”

2. kolejność wpływu wniosków do Biura LGD (data i godzina).

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i pozostałymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta. 

2. Uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru operacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr V/2023 oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy). 

3. Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5.  

 

Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

Dokumenty: 

• formularz wniosków o przyznanie pomocy z instrukcją wypełnienia, 

• biznesplan z informacją pomocniczą do wypełnienia biznesplanu, 

• formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem, 

• formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia, 

są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://eurogalicja.org oraz http://www.arimr.gov.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 jest dostępna w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej https://eurogalicja.org w zakładce „PROW 2014-2020” oraz w biurze LGD „EUROGALICJA”.

 

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA:

ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Małopolski

I piętro, pokój nr 3

tel.: (17) 771 00 05,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 Dokumenty do pobrania:

Treść ogłoszenia o naborze wniosków nr V/2023

Zał. nr 1 - Planowane do osiągnięci cele i wskaźniki

Zał. nr 2 - Kryteria wyboru opercji

Zał. nr 3 - Uzasadnienie zgodności operacji z kryteriami wyboru operacji

Zał. nr 4 - Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy

Zał. nr 5 - Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy

 

Wniosek o przyznanie pomocy - wersja 5z

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan - wersja 5z

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu bliznesplanu

Biznesplan - tabele pomocnicze

 

 Projekt umowy o przyznaniu pomocy - wersja 9z

Zał. nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

Zał. nr 2 - Wykaz działek ewidencyjnych

Zał. nr 3 - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

 

Wniosek o płatność - wersja 5z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

 

 

 

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.