fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

30 maja 2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr VIII/2019

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operacje z zakresu „Promowanie walorów turystyczno-rekreacyjnych obszaru LGD

 

Termin trwania naboru: Od 14 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.

 

Miejsce składania wniosku: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A (I piętro, pok. nr 3)

 

Sposób składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA” w godzinach od 8.00 do 16.00 (w dniu 28 czerwca 2019 r. do godziny 14:00).

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w 2 egzemplarzach (oryginały)

Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

Do wniosku należy dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD).

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 200 000,00 zł

 

Forma wsparcia: 

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia:

1. Jednostki sektora finansów publicznych  – do 63,63% kosztów kwalifikowanych.

2. Podmioty wykonujące działalność gospodarczą  – do 70,00% kosztów kwalifikowanych.

3. Pozostałe podmioty – do 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Zakres tematyczny naboru:  Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664).

Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” przez:

Cel ogólny nr 1 Poprawa komfortu życia mieszkańców obszaru LGD „EUROGALICJA” i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 r.;

Cel szczegółowy nr 1.3 Wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej obszarów LGD do 2023 r.;

Przedsięwzięcie nr1.3.3 Promowanie walorów turystyczno-rekreacyjnych obszaru LGD.

 

Warunki udzielenia wsparcia: 

  1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników - załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr VIII/2019.
  3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. 2019 poz. 664).
  4. Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr VIII/2019.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664)

 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 

Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi:

  1. Przejść pozytywnie weryfikację wstępną (w zakresie zgodności z ogłoszeniem, zgodności z LSR LGD EUROGALICJA, w tym z Programem PROW 2014-2020),
  2. Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.
  3. Mieścić się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji wraz z kryteriami wyboru operacji jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org w zakładce „PROW 2014-2020” oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Dodatkowo kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr VIII/2019.

Minimalna liczba punktów w ramach kryteriów wyboru operacji konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 16 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 38.

Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji, do wyczerpania limitu środków podanego w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decydujące znaczenie ma w kolejności:

1. wyższa wartość punktowa uzyskana z oceny kryterium „wsparcie grup defaworyzowanych”.

2. kolejność wpływu wniosków do Biura LGD (data i godzina).

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z pozostałymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.

2. Uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru operacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr VIII/2019 oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy).

 

Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: 

Dokumenty:

  • formularz wniosków o przyznanie pomocy z instrukcją wypełnienia,
  • formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem,
  • formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,

są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.eurogalicja.org oraz http://www.arimr.gov.pl
oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 jest dostępna w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej https://eurogalicja.org w zakładce „PROW 2014-2020” oraz w biurze LGD „EUROGALICJA”.

 

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA:

ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Małopolski

I piętro, pokój nr 3

tel.: (17) 771 00 05,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Dokumenty do pobrania:

Treść ogłoszenia o naborze wniosków nr VIII/2019

zał. 1 Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki

zał. 2 Kryteria wyboru operacji

zał. 3 Uzasadnienie zgodności operacji z kryteriami wyboru operacji

zał. 4.1 Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

zał. 4.2 Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - do karty wkładu rzeczowego

zał. 4.3 Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - do listy obecności

Wniosek o przyznanie pomocy

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

Umowa o przyznaniu pomocy

zał. 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe

zał. 2 Wykaz działek ewidencyjnych

zał. 3 Kary administracyjne

zał. 3a Kary administracyjne

zał. 5 Informacja po realizacji operacji

 

Wniosek o płatność

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji po realizacji operacji

 

 

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.